Филтри

Продукти

Общи условия за ползване на Tablegames.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН - TABLEGAMES.BG -

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Пен Шоп Груп ЕООД, ЕИК 204115607 , със седалище и адрес на управление: гр. София 1750, ЖК Младост 1, ул. д-р Стоян Чомаков 4А, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия tablegames.bg, наричана по-долу „tablegames.bg”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Пен Шоп Груп ЕООД“
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1750, ЖК Младост 1, ул. д-р Стоян Чомаков 4А, офис 17
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София 1750, ЖК Младост 1, ул. д-р Стоян Чомаков 4А, офис 24
 4. Данни за кореспонденция: sales@tablegames.bg, телефон +359879151919
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204115607
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5
тел.: 02/9330565
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22 или *2211 за мобилни оператори (цени според тарифния Ви план)
Eл. поща: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Орган за алтернативно решавана на спорове (АРС)
Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София
Адрес: гр. София, пл. Славейков 4 А
Електронна поща: adr.sofia@kzp.bg
Уебсайт: http://www.kzp.bg
Телефон +35929330517
Факс +35929884218

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Tablegames.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет tablegames.bg, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата tablegames.bg;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата tablegames.bg електронни средства за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата tablegames.bg;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата tablegames.bg чрез интерфейса на страницата на tablegames.bg, достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата tablegames.bg в Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата tablegames.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителите сключват с Доставчика в платформата tablegames.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес tablegames.bg Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата tablegames.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата tablegames.bg. Доставката до посочен от Вас точен адрес или офис на куриерска фирма, в рамките на Република България, ще бъде извършена в срок от 1 до 3 работни дни. Всички срокове, условия и цени за доставка на избраните от Вас продукти са публикувани в раздел "Доставки" в онлайн магазина. Доставки не се извършват в неделя и на официални празници, освен ако не е обявен извънреден график за обслужване на куриерската фирма. Ако при получаването на Вашата поръчка, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. Всички изпратени от нас поръчки се транспортират със застраховка. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

(3) Потребителите заплащат на Доставчика на платформата tablegames.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата tablegames.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата tablegames.bg

Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът в платформата tablegames.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

 • РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА tablegames.bg

Чл. 7. (1) За да използва tablegames.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата tablegames.bg, съобразно посочената в него процедура. Потребителите имат възможност да извършват поръчки доставка на стоки и профил от социалните мрежи Facebook и Google.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 • ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата tablegames.bg за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата tablegames.bg стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Потребителя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Потребителят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

Чл. 9. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата tablegames.bg по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата tablegames.bg

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата tablegames.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в tablegames.bg, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата tablegames.bg са определени в профила на всяка стока в платформата tablegames.bg

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата tablegames.bg в профила на всяка стока в платформата tablegames.bg

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата tablegames.bg и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством в механизмите в платформата tablegames.bg

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата tablegames.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата tablegames.bg или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата tablegames.bgимат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата tablegames.bg цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата tablegames.bg на адрес Упражни правата си! и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на Упражни правата си! и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.
  Продукти с добавена услуга лазерно гравиране, не подлежът на връщане в 14-дневния срок, в съотвествие с чл. 57, ал. 3. от ЗЗП.
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
 6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато доставчикът в платформата tablegames.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата tablegames.bg на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става единствено, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 1 до 7 работни дни

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен в платформата tablegames.bg и в Приложение № 1 към тези общи условия.

(8) Когато доставчикът в платформата tablegames.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата tablegames.bg

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата tablegames.bg не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата tablegames.bg

(3) Ако Доставчикът в платформата tablegames.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми. Пен Шоп Груп ЕООД не гарантира изрична наличност на продуктите в момента на тяхното поръчване.

Чл. 18. Доставчикът в платформата tablegames.bg се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата tablegames.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Потребителя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата tablegames.bg

(2) Ако Потребителят не уведоми Доставчика в платформата tablegames.cbg съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Доставчикът в платформата tablegames.bg не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.

(2) Въведените от Потребителите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

(3) При съгласие на Потребителя с Политиката за поверителност на личните данни, Потребителят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Потребителят се съгласява, че Доставчикът може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

(4) Потребителят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата tablegames.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата tablegames.bg

(5) Потребителят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата tablegames.bg има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Потребителя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата tablegames.bg Потребителят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата tablegames.bg има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата tablegames.bg има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: tablegames.bg

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата tablegames.bg за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

(2) Доставчикът в платформата tablegames.bg и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата tablegames.bg и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата tablegames.bg и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата tablegames.bg

(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата tablegames.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://tablegames.bg/page/terms-policy заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика в платформата tablegames.bg се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата tablegames.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата tablegames.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата tablegames.bg и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителят в процеса на използване или неизползване на tablegames.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата tablegames.bg

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

XIII. ГАРАНЦИЯ

Чл. 33. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стока, която съответства на договора за продажба

(1) ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стока с поета търговска или производствена гаранция, в съответствие с договора за продажба не по-малко от 2 /две/ години, считано от датата на покупка или доставка (стокова разписка и касов бон ИЛИ дата на товарителница).

(2). ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава от ТЪРГОВЕЦА стокова разписка и касов бон, доказваща покупката на продукта и началото на започване на законовия гаранционен срок.

(3) Във връзка с чл.47 ал.1 т.12 напомняме, че ТЪРГОВЕЦЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки със законова гаранция от 2 години в съответствие с договора за продажба от разстояние.

(4) ТЪРГОВЕЦЪТ удовлетворява искане за разваляне на договор за продажба и възстановява заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума, след удовлетворяване на 3 /три/ рекламации чрез извършване на ремонт на една и съща стока в рамките на срока на гаранцията по чл.115 от ЗЗП

(5) Гаранцията не важи в следните случаи:

- липса на потвърждение за доставка на стоката (невърнат в Дружеството екземпляр от стоковата разписка или касов бон); 

- Клиентът не уведоми Дружеството за очевидни дефекти на стоката, констатирани от него при нейното получаване; уведомяването следва да се извърши от Клиента в срок до 2 (два) дни по имейл – на адреса на електронната поща на Дружеството;

- изтичане на срока на законната гаранция; 

- изтичане на срока на търговската гаранция, когато последната е по-дълга от законната гаранция; 

- механична повреда на стоката, причинена от страна на Клиента;

- използването на стоката при условия, които не отговарят на естестваната й среда, поради влажност, химически или механични въздействия;

- повреда на стоката, предизвикана от употреба в противоречие с предназначението и условията за използването на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на подзаконовите актове, приложими в Република България - например (примерите не са изчерпателни): повреди, причинени от неправилно пране, несъобразено с указанията на етикета на стоката, прекомерно измокряне на стоката /при обувки/, издраскване и/или нарязване на стоката, причинено от остри предмети и др.;

- повреда на стоката, причинена от наводнение, пожар или други форсмажорни обстоятелства.

- повреди и изхабяване, причинени от естеството на използване на продуктите (надрасквания, протърквания, деформация от използване, които не могат да се обвържат с дефект в материалите)

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 34. - Пен Шоп Груп ЕООД не гарантира наличност на поръчаните продукти в момента на създаване на електронната поръчка. При всеки един случай на липса и проблемна доставка на артикул, поръчителят следва да бъде уведомен за това. Може да Ви бъде предложен алтернативен продукт, максимално близък до поръчания или да бъде предоставена инофрмация за най-скорошна дата на доставка. В случай, че клиентът потвърди промяната се изпраща коригираната поръчка към посочения в поръчката адрес. В случай че поръчителят на одобри предложените промени, то поръчката се анулира.

Чл. 35. (1) Фирма Пен Шоп Груп ЕООД си запазва правото да откаже изпълнение на поръчка и блокира профилите на потребители, които сметне за некоректни по отношение на изпълнение на предишни поръчки. За такива потребители обикновено се приемат потребители, който:
- имат направени минали поръчки, който са отказани след изпращане/неприетии по неуважителни за Пен Шоп Груп ЕООД причини.
- са отказали приемането / не са потърсили поръчки, които включват персонализиран продукт. Тези продукти са считат за похабени, тъй като са изработени по поръчка на потребителя.
- са отказали след преглед при получаване 3 или повече поръчки, съдържащи продукти, при които не са констатирани несъответствия (Отказ на вече изпратени пратки, по неуважителни за Пен Шоп Груп ЕООД приничини, в следствие на което Пен Шоп Груп ЕООД търпи загуби в размер на 2 куриерски услуги за всяка отказана пратка).


(2) Ако потребител, който е сметнат за некоректен от Пен Шоп Груп ЕООД пожелае да направи нова последваща поръчка, тя може да бъде изпълнение само при 100% авансово предплащане или при изцяло покриване на минали загуби за Пен Шоп Груп ЕООД, причинени от минали изпратени поръчки (възстановяване на стойността на отказан продукт с гравиране или възстановяване на 2 куриерски услуги при отказана поръчка без гравиране)

Чл. 36. Този електронен магазин може да съдържа линкове към други сайтове. Пен Шоп Груп ЕООД не носи отговорност за тяхното съдържание. В съдържанието на електронния магазин, с цел показване на предлаганите продукти, са позиционирани имена, знаци, символи на търговски марки, защитени по Закона за защита на авторското право, които са притежание на техните собственици.

Чл. 37. (1) Потребителят и Доставчикът в платформата tablegames.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 38. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата tablegames.bg и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 39. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 40. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 41. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на tablegames.bg.

Чл. 42. Продукти, без обявени цена или с цена 0.00 се считат за неналични продукти или за продукти непредназначени за продажба.

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До Пен Шоп Груп ЕООД (гр. Софоя 1750, ул. д-р Стоян Чомаков 4А, sales@tablegames.bg):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава. Нужното се попълва

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
 3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
 4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на tablegames.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
 5. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт tablegames.bg Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
 6. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

 1. Действие на отказа.
 2. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става единствено, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 1 до 7 работни дни.
 3. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 4. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
 5. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на tablegames.bg

Нашите интернет магазини:


                          


Върни До Горе